SHANXI SHANSHAN OUTLETS

Phone Number +86 354 3302863
Opening Hours

MON - THU: 10:00 - 21:00

FRI - SUN: 10:00 - 22:00

Address
NO.B-116,1F,324,LONGHU STREET,JINZHONG DEVELOPMENT ZONE, Jinzhong, , 030600, China